loader
Guest  img
  •   

Welcome to Career Sriphat

Vision


ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่เป็นเลิศระดับสากล และเป็นหนึ่งในใจของผู้รับบริการMission


ให้บริการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานสากลภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

- ไม่พบเนื้อหา -
- ไม่พบเนื้อหา -
- ไม่พบเนื้อหา -

ร่วมงานกับเรา
img

พยาบาลเวชระเบียน


รับสมัครถึง : 2024-02-23
• จำนวน : 2 อัตรา
• อายุไม่เกิน : 35 ปี
• เพศ : ไม่จำกัด

img

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ


รับสมัครถึง : 2024-02-23
• จำนวน : 1 อัตรา
• อายุไม่เกิน : 35 ปี
• เพศ : ไม่จำกัด

img

พยาบาลประเมินราคาหัตถการ


รับสมัครถึง : 2024-02-23
• จำนวน : 2 อัตรา
• อายุไม่เกิน : 35 ปี
• เพศ : ไม่จำกัด

img
116  คน
บุคลากรฝ่ายบริหารจัดการ
img
189  คน
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ
img
54  คน
บุคลากรฝ่ายการแพทย์
img
618  คน
บุคลากรฝ่ายการพยาบาล

ทีมงานทรัพยากรมนุษย์

แผนกทรัพยากรมนุษย์ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนพนักงานทุกระดับในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานเกิดความสุขและมีคุณภาพชิวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบริการที่ดี

กาญจนา จันต๊ะมงคล

พนักงานทรัพยากรมนุษย์

ระพีพัฒน์ คะปูคำ

พนักงานทรัพยากรมนุษย์

กฤษฎากร ไชยวงค์

โปรแกรมเมอร์

นนทชัย ทิพย์สาร

โปรแกรมเมอร์

แผนกทรัพยากรมนุษย์

แผนกทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินงานภายใต้การบริหารของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่